VIĻĀNU SV. ERCEŅĢEĻA MIĶEĻA ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA PERSONĀM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM

2020.gada janvārī tika uzsākta un decembrī pabeigta Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētā Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes projekta “Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas vides pieejamības nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem” īstenošana. Projekts guva atbalstu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” 7. kārtas atklātā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta mērķis ir Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas lieveņa pārbūve nolūkā nodrošināt vides pieejamību un drošu piekļuvi visām sabiedrības grupām, kā arī saglabāt kultūrvēsturisko objektu nākamajām paaudzēm.

Projekta ietvaros tika veikta būvprojekta izstrāde un būvdarbi. Tika pārbūvēts esošais lievenis, veicot esošā lieveņa daļēju demontāžu, salturīgu hidrofobizēto betona pakāpienu un plākšņu montāžu, cinkota pandusa montāžu, bruģakmens seguma ieklāšanu u.c. darbi. Būvprojekta izstrādi un būvdarbus veica SIA “ALBERTS GS”.

Projekta “Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas vides pieejamības nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem” (Nr.19-01-AL15-A019.2203-000002) attiecināmās izmaksas ir 20000,00 EUR, no tām 90% jeb 18000,00 EUR ir publiskais jeb ELFLA finansējums un 10% jeb 2000,00 EUR ir projekta pieteicēja finansējums.

Plašāku informāciju par ELFLA varat atrast šeit: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja pr. Rinalds Stankēvičs MIC, tālr. 26572230