PĀVESTA NODOMS septembra  MĒNESIM

Lūgsim, lai planētas resursi netiek izlaupīti, bet gan sadalīti godīgā un cieņpilnā veidā.

Draudzes sludinājumi 13. septembrī

Nākošajā nedēļā: 

 • Pirmdien un otrdien Sv. Mises 7.30 un 16.00.
 • Trešdien, ceturtdien un piektdien Sv. Mises 9.00 (ticīgo iesūtītajos nodomos, lūdzot sv. Erceņģeļa Miķeļa  aizbildniecību un palīdzību dažādās dzīves situācijās) un 16.00.
 • Sestdien, 26. septembrī, iesāksim draudzes 40 stundu atlaidu dievkalpojumus.  8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam. 9.00 Sv. Mise ticīgo iesūtītajos nodomos, adorācija. 15.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, rožukronis. 16.00 Sv. Mise nodomāpar pāvestu, bīskapiem, priesteriem, jauniem paaicinājumiem uz priesterību un klosterdzīvi, kā arī nodomā par Latvijas garīgo atdzimšanu, svētība.
 • Nākošajā svētdienā, 27. septembrī, svinēsim parastā liturģiskā laika posma XXVI svētdienu, reizē Atlaidu II dienu. Dievkalpojumu kārtība: 8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, 8.30 Rožukronis, 9.00 Sv. Mise ticīgo iesūtītajos nodomos, lūdzot sv. Erceņģeļa Miķeļa  aizbildniecību un palīdzību dažādās dzīves situācijās, adorācija. 12.00 Sv. Mise nodomā par mirušajiem draudzes locekļiem un labdariem, svētība.
 • Sakarā ar Mariāņu Kongregācijas dibināšānas 350 gadu jubilejas svinībām, Apustuliskais Penitenciārijs Vatikānā ir piešķīris ticīgajiem, kuri līdz 2023.gada 8.decembrim apmeklēs Viļānu sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcu, katru dienu zem parastajiem noteikumiem (grēksūdze, sv. Komūnija, lūgšana pāvesta nodomā), iespēju saņemt pilnas atlaidas. 

Būsim pateicīgi draudžu ticīgajiem un svētceļniekiem par atbalstu Latvijas Starpdiecēžu Augstākā Garīgā Semināra uzturēšanai. Rudens veltes, līdzīgi kā iepriekšējos gadus, gaidīsim klosterī līdz Ražas svētkiem, 4.oktobrim, pēc tam tās nosūtīsim uz Rīgu.

Paldies draudzes locekļiem un svētceļniekiem par atbalstu Latgales Radio. Atstātie ziedojumi pie sv. Jāzepa altāra ir paredzēti Latgales Radio atbalstam.

Turpinās darbi pie mūsu baznīcas jauno pakāpienu un speciālā uzbraucamā ceļa (pandusa) izveides, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām un ģimenes ar bērnu ratiņiem varētu netraucēti nokļūt mūsu draudzes dievnamā.

Esam pateicīgi par Jūsu lūgšanām un finansiālo atbalstu iesākto un iecerēto darbu realizēšanai. Ziedojumus baznīcas torņu remontam var atstāt draudzes grāmatu galdā, ieskaitīt draudzes bankas kontā vai arī nodot prāvestam.

Dieva Žēlsirdības sveču kapelā: 

 • No 20. septembra novenna par mirušajiem tuviniekiem un labdariem.
 • No 1. oktobra novenna par bērniem, mazbērniem, bezdarbniekiem un ģimenēm.
 • No 10. oktobra novenna par slimniekiem un atkarībās nonākušajiem.

Draudzes grāmatu galdā: 

 • Mieram Tuvu,
 • Draudzes avīze „Quis ut Deus” ,
 • Garīgā literatūra,
 • Sveces, devocionālijas, svētbildes, rožukroņi.

QUIS UT DEUS

 .