Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas logu nomaiņa

2022. gada janvārī tika uzsākta un decembrī pabeigta Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētā Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes projekta “Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas logu nomaiņa” īstenošana. Projekts guva atbalstu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” atklātā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

"Laika zobs" ievērojami bija skāris baznīcas logus. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde konstatēja, ka sīkrūšu logi (vērtnes) ir avārijas stāvoklī, radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai. Metāla režģojums bija deformējies, izliecies, draudēja izkrist. Bojāto vērtņu rezultātā Baznīcā bija lieli siltuma zudumi.

Projekta “Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas logu nomaiņa” (Nr. 22-01-AL15-A019.2204-000001) kopējās izmaksas ir 58785,03 EUR, no kurām publiskais finansējums ir 45000,00 EUR.

"Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja pr. Rinalds Stankēvičs MIC, tālr. 26572230